Overige informatie

Vervanging

Indien de advocaat onverhoopt ziek wordt of onverwacht uw zaak niet meer kan behandelen, zorgt zij terstond dat uw zaak wordt overgedragen aan een collega van een ander kantoor met dezelfde expertise, die uw zaak dan verder kan afhandelen onder dezelfde voorwaarden zoals met u afgesproken.

Beroepsaansprakelijkheid

Mw. mr. Akhiat is, zoals voor alle advocaten verplicht, verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid voortvloeiende uit het uitoefenen van haar praktijk bij Haag & Duin.

Derdengelden

Haag & Duin Advocatuur beschikt niet over een Stichting Derdengelden. Dit is alleen verplicht voor advocatenkantoren die regelmatig te maken krijgen met derdengelden, bijvoorbeeld bedragen ten behoeve van schadevergoeding die een tijdje op een ‘neutrale’ rekening moeten kunnen worden geparkeerd zo lang een procedure nog loopt. Dit komt bij Haag & Duin niet voor: wij treden niet op als tussenpersoon waar het om geldbedragen gaat. Deze worden door de betalingsplichtige altijd rechtstreeks uitgekeerd aan de rechthebbende.

Privacy statement

Haag & Duin Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Hiermee geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht. Wij verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Haag & Duin uitsluitend op uw verzoek een derde partij in. U als betrokkene maakt dan zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten bij de derde in kwestie.

Haag & Duin verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– innen van declaraties bij de Raad voor Rechtsbijstand;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– marketing- en communicatieactiviteiten.

Haag & Duin verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten
behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
– Nationaliteit
– Land van herkomst
– V-nummer
– BSN
– Namen
– Geboorteplaats
– Geboortedatum
– Woonplaats
– Burgerlijke staat
– Indien relevant voor de procedure: seksuele geaardheid
– Sekse
– Indien relevant voor de procedure: medische gegevens
Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen zoals de IND, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Haag & Duin verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n); of
– gerechtvaardigd belang.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Haag & Duin, zoals een IT- leverancier, maar ook het voor zover nodig verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de IND.
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een
toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met eventuele derde partijen die namens en in opdracht van Haag & Duin Advocatuur uw
persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Haag & Duin hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Haag & Duin bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de op onze website vermelde contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij we aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Haag & Duin Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.haagenduin.nl

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mw. mr. Aisha Akhiat, te bereiken op
aishaakhiat@haagenduin.nl.

Dit privacy statement is op 11 augustus 2022 vastgesteld.